Home » Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika w Krzymowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej http://spkrzymow.pl zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej http//spkrzymow.pl


Data publikacji

Data publikacji strony internetowej: 2008-10-01

Data ostatniej dużej aktualizacji: 2019-07-26


Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

  • Na stronie nie zapewniono alternatywy dla treści nietekstowej,
  • Nie istnieje alternatywne rozwiązanie powodujące pełną dostępność elementów związanych z CAPTCHA,
  • Udostępnione materiały wideo nie posiadają transkrypcji tekstowej,
  • Na stronie nie określono prawidłowej wartości celu danych wejściowych,
  • W przypadku automatycznie aktualizowanej treści nie zostały wdrożone rozwiązania pozwalające na pauzę, zatrzymanie lub ukrywanie,
  • Na stronie internetowej nie zawarto celu linków w kontekście.

Wyłączenia:

  • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,

Oświadczenie sporządzono dnia 2021-03-25. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.


Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest Dyrektor Szkoły, adres poczty elektronicznej zskrzymow@wp.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu +48 63 2413047. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.


 

Dostępność architektoniczna

Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika w Krzymowie , ul. Główna 1, 62-513 Krzymów.

W budynku znajdują się 5 wejścia. Wejście nr 1 do oddziałów przedszkolnych z podjazdem. Wejście nr 2 i 3 do Szkoły Podstawowej – podjazd i schody. Wejście nr 4 i 5 – schody bez podjazdu.

Monitoring na terenie szkoły.

W budynku na każdym poziomie (parter i 1 piętro) znajduje się korytarz. Schody i korytarze spełniają normy szerokości. Schody posiadają spocznik.

Brak wind, platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych.

Przy szkole znajduje się parking dla samochodów osobowych,  brak oznakowania miejsca parkingowego dla osoby niepełnosprawnej.

Do szkoły może wejść osoba z psem asystującym.

Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

Na parterze znajduje się toaleta dla osób niepełnosprawnych.

Jest możliwość wyjścia do osoby niepełnosprawnej, po wcześniejszym ustaleniu telefonicznym.


 

Related Images:

lipiec 2024
P W Ś C P S N
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031